Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Eendje Uit Diemen.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.EendjeUitDiemen.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Eendje Uit Diemen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Eendje Uit Diemen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Artikelen die uit voorraad leverbaar zijn worden binnen 24 uur na ontvangst van uw betaling geleverd.
2.3 De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar, dus geen lange levertijden. Eendje Uit Diemen zal een leveringstermijn van maximaal 10 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Artikelen die tijdelijk niet op voorraad zijn worden binnen 7 tot 14 werkdagen geleverd.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de internetsite zijn inclusief 19% BTW.


4. Betaling

4.1 Leveringen geschieden uitsluitend onder rembours, middels een betaling vooraf.
4.2 U kunt uw bestelling ten alle tijde per E-mail en/of telefonisch ongedaan maken, hiervoor worden geen annuleringskosten berekend.


5. Eigendomsrecht

5.1 Geleverde goederen blijven eigendom van Eendje Uit Diemen. totdat de gehele koopprijs is betaald en de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op U over.


6. Afkoelingsperiode

6.1 Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 10 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.
6.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 10 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
6.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product:
   - Gebruikt is;
   - Beschadigd is;
   - Een beschadigde verpakking heeft;
   - Niet in de originele verpakking wordt geretourneerd;
   - Niet goed en degelijk verpakt retour wordt gezonden en/of de originele aankoopnota ontbreekt;
   - Speciaal voor u is besteld. Hier worden dan de gemaakte kosten met betrekking tot de retourzending naar de importeur/leverancier en/of annuleringskosten in rekening gebracht;

Mocht bij een retourzending een of meerdere van bovengenoemde punten van toepassing zijn, of de wet hier anders in bepalen, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren/annuleren van uw bestelling. De hoogte van deze kosten zal door Eendje Uit Diemen worden beoordeeld en vastgesteld.


7. Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Eendje Uit Diemen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Eendje Uit Diemen. Eendje Uit Diemen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 Eendje Uit Diemen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Eendje Uit Diemen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


8. Garantie

8.1 Eendje Uit Diemen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
8.2 De garantietermijn van Eendje Uit Diemen komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
8.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door Eendje Uit Diemen aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.


9. Offertes

9.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Eendje Uit Diemen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Eendje Uit Diemen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


10. Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen Eendje Uit Diemen en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Eendje Uit Diemen op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 Eendje Uit Diemen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen, foto's en tekeningen etc. en; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Eendje Uit Diemen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11.2 Op alle afbeeldingen,foto's en tekeningen op de websites van Eendje Uit Diemen zit copyright. Het is dan ook verboden om zonder toestemming van Eendje Uit Diemen enige afbeelding, foto of tekening te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden.


12. Overmacht

12.1 Eendje Uit Diemen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Eendje Uit Diemen, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Eendje Uit Diemen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Eendje Uit Diemen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Eendje Uit Diemen en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij Eendje Uit Diemen er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.