Voorwaarden kortingscoupon

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere kortingscoupon, welke worden uitgegeven door Het Eendje uit Diemen of Atelier het Blauwe Zonnetje.

1.    Voorwaarde
1.1    De actieperiode van de kortingscoupon is van 01-05-2012 t/m 31-05-2012.
1.2    De korting die met de coupon wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag.
1.3    De kortingscoupon is alleen geldig als de bestelling is geplaatst binnen de vermelde actieperiode.
1.4    De kortingscoupon is niet geldig en wordt niet verrekend met de verzendkosten.
1.5    Per klant of bedrijf en per adres kan binnen de actieperiode één keer gebruik worden gemaakt van de kortingscoupon.
1.6    Bij ruilen of retourneren kan de kortingscoupon niet nogmaals ingewisseld worden.
1.7    De kortingcode dient bij de bestelling op de webshop ingevuld te worden. De korting kan niet achteraf na bestelling verrekend te worden.
1.8    De coupon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
1.9    Alleen originele onbeschadigde coupons zijn geldig.
1.10    Iedere verandering maakt de coupon ongeldig.
1.11    De klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de coupon nimmer rechten ontlenen.
1.12    Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
1.13    Het Eendje uit Diemen / Atelier het Blauwe Zonnetje beoordeelt de aanvragen en heeft te allen tijde het recht deze te weigeren.
1.14    Het Eendje uit Diemen / Atelier het Blauwe Zonnetje behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te beëindigen.

2.    Misbruik en fraude
Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de kortingscoupon, is Het Eendje uit Diemen / Atelier het Blauwe Zonnetje gerechtigd de kortingscoupon ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen couponvoordeel te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.

3.    Retour geven van aankopen
Bij het retourneren van de aankoop/aankopen waarbij een kortingscoupon is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting uitbetaald.

4.    Aansprakelijkheid
Het Eendje uit Diemen / Atelier het Blauwe Zonnetje aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de kortingscoupon(s), noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de kortingscoupon(s). Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Het Eendje uit Diemen / Atelier het Blauwe Zonnetje niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de kortingscoupon(s).

5.    Slotbepaling
Het Eendje uit Diemen / Atelier het Blauwe Zonnetje behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
De geldende algemene voorwaarden staan op de internetsite vermeld. Door gebruik te maken van de kortingscoupon geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Versie februari 2012
Alle rechten voorbehouden – Het Eendje uit Diemen / Atelier het Blauwe Zonnetje